چگونه شبه پول اقتصاد کشور را آشفته کرد؟

سپرده‌های مدت دار

سپرده‌های مدت دار یک کارشناس اقتصادی با تصریح به نقش شبه پول ( سپرده‌های مدت دار) در افزایش نقدینگی گفت: این در شرایطی است که بیش از ۸۰ درصد سپرده گذاری های بلند مدت متعلق…

ادامه مطلب →