فرصت باقیمانده برای تخفیف
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه


اصطلاح  FCA  در اینکوترمز

ویژگیهای کلیدی

آشنایی با اینکوترمز-صادرات -واردات -مباحث مربوط به حوزه اقتصاد

جزئیاتاین محصول را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :