فرصت باقیمانده برای تخفیف
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

    تاریخچه اینکوترمز            


تاریخچه اینکوترمز

ویژگیهای کلیدی

جزئیاتاین محصول را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

    محتوا و سرفصل ها            


 

گروه اول؛ این گروه شامل اینکوترم هایی می باشند که تمامی طرق حمل را دربر می گیرند و متشکل از 7 قانون میباشد

گروه دوم؛ این گروه شامل اینکوترمهایی می باشد که شامل راه هاي آبی دریایی و داخلی (درون کشوري) هستند
 

    محتوای آموزشی            


 

در دنیاي تجارت امروز، قوانین اینکوترمز به یک بخش اساسی و اجتناب ناپذیر از زبان تجارت مبدل شده که در سراسر جهان و به منظور
فروش محصولات در قراردادها گنجانیده و بیانگر قوانین و راهنما جهت استفاده واردکنندگان، صادرکنندگان، وکلا، شرکتهاي حمل، بیمه
و دانشجویان تجارت بین الملل می باشد. این قوانین در سرتاسر جهان مورد تأیید دولتها، مراجع قانونی و کارپردازان بازرگانی به منظور
تفسیر مشترك رایج ترین اصطلاحات تجاري دنیا می باشد.
ریشه لغت اینکوتزمز از مخفف سازي سه لغت لاتین Terms Commercial International به معناي اصطلاحات تجارت بینالملل
تشکیل شده که مهمترین علت کاربرد آن تعیین دقیق و روشن حدود مسئولیتها، ریسکها و هزینهها در فرآیند تجارت بین الملل بین
فروشنده، خــریدار و همچنین اشخاص حقوقی/حقیقی دخیل فرآیند تجارت می باشد که هر دوره توسط اتاق بازرگانی بین الملل1 مورد
بانگري و باز نشر قرار می گیرد. اینکوترمز اولین بار در سال 1936 تدوین شد، و در تاریخ اول ژانویه 2011 آخرین نسخه آن که به
اینکوترمز 2010 موسوم است، منتشر گردیده است

 


    پیش نمایش و دانلود                اطلاعات تکمیلی            


 

 

گروه اول؛ این گروه شامل اینکوترم هایی می باشند که تمامی طرق حمل را دربر می گیرند و متشکل از 7 قانون میباشد.
1. EXW - تحویل درب کارخانه1
در این روش فروشنده، کالا را در محل تولید و یا انبار کالا به خریدار تحویل میدهد و کلیه مسئولیت ها و هزینهها، اعم از بارگیري،
حملونقل، بیمه، گمرك و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار است.
2. FCA - تحویل در نقطه اي معین در کشور مبدأ2
به معناي این است که فروشنده کالا را پس از ترخیص صادراتی درمحل مقرر به حمل کننده تعیین شده از سوي خریدار تحویل می-
دهد. با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیري با خریدار است و نقطه ریسک فرایند میباشد. هزینه حمل و بیمه با
خریدار است، همچنین معمولاً و (نه الزاماً) عقد قرارداد حمل و بیمه به عهده خریدار می باشد.
3. CPT – کرایه حمل پرداخت شده3
این قاعده که نوعی حمل مرکب می باشد، براین مفهوم دلالت میکند که فروشنده کالا را تهیه، حمل داخلی و ترخیص صادراتی
نموده ، هزینههاي ترخیص صادراتی را خود پرداخت میکند . بعلاوه حمل کننده کالا تا مقصد نهائی را انتخاب، قرارداد حمل را منعقد
و کرایه را تا محل مشخص در قرارداد بعنوان مقصد نهائی پرداخت مینماید. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل
اولین حمل کننده میدهد خاتمه می یابد. همچنین پرداخت هزینه بیمه و عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.
4. CIP – کرایه و بیمه حمل پرداخت شده4
این قاعده از اینکوترمز بدین معنی است که فروشنده کالا را با اخذ مجوزهاي صادراتی ازکشور خود و ترخیص صادراتی، به حمل
کننده اي که منتخب خود اوست و خود با آن حمل کننده قرارداد حمل منعقد کرده تحویل میدهد بعلاوه کرایه حمل کالا تا مقصد را
پرداخت کرده و کالا را تا مقصد بیمه نموده ، هزینه بیمه را هم پرداخت مینماید .
5. DAT – تحویل در پایانه کشور مقصد5
این اصطلاح بدین معنی است که فروشنده تمام هزینههاي حملونقل (هزینه صادرات، حمل، تخلیه از حامل اصلی در بندر مقصد و
هزینههاي بندر مقصد) و فرض قبول تمامی ریسک ها تا پایانه مقصد را عهده دار میشود. پایانه می تواند بندر، فرودگاه، و مکان
تبادل کالا تلقی گردد. ضمن اینکه حقوق ورودي، مالیات و هزینه هاي گمرکی برعهده خریدار می باشد

 

6. DAP – تحویل در نقطهاي معین در کشور مقصد1
این اصطلاح می تواند براي تمامی حالات حمل و نقل استفاده شود، و یا در فرآیندي که در آن بیش از یک حالت حملونقل وجود
داشته باشد. فروشنده مسئول هماهنگی حمل و تحویل کالا، آماده سازي جهت انجام تخلیه بار از وسیله نقلیه، در محل مورد توافق
می باشد. در این روش پرداخت مالیات و پوشش بیمه بر عهده فروشنده نمی باشد.
7. DDP – تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی2
فروشنده مسئول تحویل کالا در محل قید شده در کشور خریدار است، و پرداخت تمامی هزینه هاي انتقال کالا به مقصد از جمله
حقوق ورودي و مالیات بر عهده وي می باشد. این ترم حداکثر تعهدات در فروشنده و حداقل تعهدات در خریدار را در بر می گیرد.
گروه دوم؛ این گروه شامل اینکوترمهایی می باشد که شامل راه هاي آبی دریایی و داخلی (درون کشوري) هستند.
8. FAS – تحویل در کنار کشتی3
محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. مسئولیت عقد و پرداخت هزینه حمل، بیمه و بازرسی به عهده خریدار است.
9. FOB – فوب4
فروشنده وقتی کالا را از روي نرده کشتی در بندر مبدأ عبور داد ریسک خود را خاتمه داده است. هزینه حمل و همچنین عقد قرارداد
حمل از بندر تحویل، بیمه و بازرسی به عهده خریدار می باشد.
10. CFR - هزینه و کرایه حمل5
همان F&C سابق است ولی مخصوص حمل دریایی. کالا وقتی از روي نرده کشتی عبور میکند (بارگیري میشود) مسئولیت
فروشنده خاتمه مییابد. پرداخت هزینه بیمه و عقد قرارداد آن با خریدار، و همچنین پرداخت هزینه حمل و عقد قرارداد آن با فروشنده
می باشد.
11. CIF – هزینه، کرایه و بیمه حمل6
در این روش کالا وقتی از روي نرده کشتی بارگیري میشود، مسئولیت فروشنده خاتمه مییابد. ضمن اینکه هزینه حمل و بیمه و عقد
قرارداد آن ها با فروشنده می باشد

     کلمات کلیدی            


    دیدگاه کاربران            


دیدگاه خود را دریاره این محصول ثبت کنید

سایر آموزشهای پرمخاطب دکتر کریم رسولی   

تغییر رنگ سایت

رنگ نوار بالایی