پک کامل اینکوترمز ۲۰۱۰ (بزودی)

پک کامل آموزش اینکوترمز

پک کامل اینکوترمز که در این فایل تمامی یازده اصطلاحات اینکوترمز و نکات کلیدی توضیح داده شده است

 اینکوترمز، مجموعه ای از اصطلاحات تجاری بین المللی به عنوان قواعد رسمی بازرگانی بین المللی(ICC) چهت تفسیر اصطلاحات تجاری می باشد که جریان تجارت بین المللی را تسهیل می نماید

اتاق بازرگانی بین المللی، اینکوترمز را در سال ۱۹۳۶ میلادی تدوین نمود که جهت همگام شدن با تحولات بازرگانی بین المللی به طور منظم با شرایط روز تطبیق داده شده است که همین امر باعث شد  در فاصله ی سال های ۱۹۵۳، ۱۹۶۷، ۱۹۷۶، ۱۹۸۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ این اصطلاحات به روزرسانی شده اند.

مهمترین اهداف اینکوترمز:

رفع نگرانی از اینکه قوانین هریک از کشورهای دو طرف قرار داد مستقلا برقرار داد فی مابین حاکم باشدمثلادرصورت بروز حادثه برای کالادرموقع ارسال یا تحویل

رفع مشکلات احتمالی ناشی از فقدان توضیحات کافی و تعاریف واحد در بیان مسئولیت ها و وظایف و تعهدات هریک از طرفین

جلوگیری از بروز اختلافات ناشی از تفسیر و تعبیراتی که هریک از کشورهای طرف به طور احتمالی ممکن است بوجود بیاورد.

نکته :هرقرارداد دردنیا وقتی بین صادرکننده و وارد کننده بسته میشود این طرفین نسبت به هم تعهد و مسئولیت دارند و باید ریسک و هزینه قبول کنند.

اینکوترمز فقط و فقط در مورد قرارداد فروش بحث مینماید.

اصطلاحات بازرگانی بین المللی قواعد اینکوترمز حاکم بر قوانین حمل و نقل و قوانین بیمه ای نمی باشند

در آخرین ویرایش اینکوترمز، اصطلاحات بین المللی، در ۴ گروه طبقه بندی شدند
گروه اول = E     گروه دوم =  F   گروه سوم=C    گروه چهارم = D

حق جابجایی بین گروه ها وجود نداردیعنی حتما اول گروه E و بعد گروه Fو همینطور به ترتیب ….

حق جابجایی بین اصطلاحاتی که در این گروه ها طبقه بندی شدند نیز وجود ندارد.

تقسیم بندی دوگانه:

گروه اول EوFانتقال هرم ازفروشنده به خریداردرکشورمبدااتفاق می افتدو انتخاب شرکت حمل و نقل بین المللی با خریداراست .

گروه دوم CوDکالا ازمرزجداشده و یا بین راه است یا به مقصدرسیده است و ازکشورمبداخارج شده است

برای اطلااعات بیشتر فیلم اموزشی مربوطه را دنبال کنید