آموزش کاربردی مباحث تخصصی تجارت بین المللی و امور گمرکی

 صادرات، واردات، ترانزیت داخلی و خارجی، کاپوتاژ (کران بری)و آزمون حق العمل کاری